Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji: 2021-03-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12.

 

Strona internetowa jest w części zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Deklarację sporządzono w dniu: 2021-03-12 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Damian Marciniak. Kontaktować można się drogą mailową d.marciniak@palacmlodziezy.lodz.pl;

Żądania zapewnienia dostępności można składać drogą mailową na adres: a.tersa@palacmlodziezy.lodz.pl, lub telefonicznie: tel.  42 686 34 45

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Przy wejściu bramki elektroniczne łatwo dostępne dla osób posiadających karty wstępu. W przypadku braku karty wjazd dla niepełnosprawnych przez bramki otwiera osoba dyżurująca w recepcji. Toaleta częściowo dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo usytuowana na parterze (brak uchwytów). Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Możliwy wjazd windą na I i IIp.

 

Nie ma pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z  pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.