Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

OFERTY PRACY W PAŁACU MŁODZIEŻY:


                                                                                                          Łódź, dnia 13.01.2020 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko specjalisty  ds. łódzkiej młodzieżowej telewizji

w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

al. Wyszyńskiego 86

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko wybrana została

Pani Agata Lidia Magin  zamieszkała w Łodzi

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Ww. spełniła wszystkie wymagania związane z naborem, wykazała się wiedzą specjalistyczną
i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku specjalisty ds. łódzkiej młodzieżowej telewizji.

Posiadana przez Panią Agatę Lidię Magin  wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

 

Dyrektor

Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi
/-/Adam Kocher                                                                                                                                     

 

Łódź, 13.12.2019 r.

Dyrektor Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi,
94-050 Łódź, ul. Wyszyńskiego 86,
na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ŁÓDZKIEJ MŁODZIEŻOWEJ TELEWIZJI
- w wymiarze niepełny wymiar zatrudnienia – 0,5  etatu

Rodzaj umowy:umowa o pracę

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. Pełnienie obowiązków koordynatora zespołu redakcyjnego Łódzkiej Młodzieżowej Telewizji - ŁMTV
 2. Organizacja działań ŁMTV: warsztatów edukacyjnych, spotkań dziennikarskich i innych wynikających
  z planu pracy.
 3. Koordynowanie spraw organizacyjnych związanych  z udziałem ŁMTV w realizacji projektów.
 4. Wykonywanie innych czynności związanych z realizowaniem celów statutowych placówki.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1282  ze zmianami).
 2. Staż pracy: w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 5-letni staż pracy,
  w przypadku wykształcenia wyższego wymagany jest minimum 4-letni staż pracy.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,
  a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji.
 7. Wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę.

8.       Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku.

9.       Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.

10.    Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, terminowość, punktualność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, umiejętność pracy z zespole, umiejętność stworzenia prawidłowej atmosfery twórczej pracy.

11.    Posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera.

12.    Doświadczenie związane z posługiwaniem się mediami społecznościowymi.

13.    Wykształcenie minimum średnie.

14.    Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy z dziennikarzami
 2. Doświadczenie w koordynowaniu projektów edukacyjno-kulturalnych.
 3. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

 

Oferta musi zawierać:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych).
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
  w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
 5. W przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego  lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Pałacu,  ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych
  dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO
 10. Spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych, dodatkowych kursów, szkoleń itp.