Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

ORGANIZACJA:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego działającą na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Działania Pałacu Młodzieży mogą mieć zasięg lokalny, miejski, ogólnopolski i międzynarodowy.

Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących, co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć pałacu.

W Pałacu Młodzieży istnieje 10 aktywności: NAUKA (zajęcia przedmiotowe), MUZYKA (zajęcia muzyczne, wokalne), TANIEC (zajęcia taneczne), ŚPIEW (zajęcia wokalne), TEATR (zajęcia teatralne), PLASTYKA (zajęcia plastyczne), SPORT I REKREACJA (zajęcia judo, tenis stołowy, fitness, siłownia), FILM I FOTOGRAFIA (zajęcia filmowe, fotograficzne), INTEGRACJA (zajęcia międzykulturowe, edukacja regionalna), WOLONTARIAT (zajęcia dla wolontariuszy). Ponadto w placówce działają: Dział Promocji i Imprez (promocja placówki, organizacja imprez, konkursów i konferencji), Dział Projektów (pozyskiwanie funduszy na realizację projektów interdyscyplinarnych).

GODZINY OTWARCIA:

Pałac Młodzieży otwarty jest w godzinach 6.00 - 22.00

Sekretariat pracuje:

pn.,czw. - 10.00 - 18.00

wt.,śr.,pt. - 9.00 -17.00


tel. 042/688 52 15 lub 042/686 34 45  fax: 042/689 93 51

palacmlodziezy@toya.net.pl


Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej lub w recepcji placówki.


DOKUMENTY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI:

-          Statut

-          Regulamin Rady Pedagogicznej

-          Regulamin Rady Rodziców

-          Zakres obowiązków nauczyciela

-          Zakres obowiązków pracownika merytorycznego-specjalisty

-          Regulamin uczestnika Pałacu Młodzieży

-          Zakres uprawnień i obowiązków na stanowisku kierowniczym Działu Administracyjno-Gospodarczego 

-          Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

-          Regulamin pracy

-          Zakładowy regulamin premiowania pracowników administracyjnych i obsługi (wraz
   z aneksami)

-          Regulamin wynagradzania pracowników (wraz z aneksem)

-          Regulamin przyznawania nagród dyrektora

-          Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

-          Regulamin wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom

-          Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska  urzędnicze

-          Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

-          Instrukcja kancelaryjna

-          Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

 

W/w dokumenty dostępne są w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima.

 


Regulamin Rady Rodziców przy

Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

 

l. Postanowienia ogólne

&1

Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r (tekst jednolity Dz.U, z 2007 r. Nr 80 poz.543).

 

Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi zwana dalej Radą jest reprezentacją rodziców i opiekunów prawnych uczestników zajęć placówki.

 

II. Cele i zadania Rady Rodziców

&2

1.   Rada służy współdziałaniu rodziców, dyrekcji i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież w procesie nauczania, opieki i wychowania.

2.   Celem Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców uczestników zajęć Pałacu Młodzieży.

3.   Do zadań Rady Rodziców należy:

a)    pobudzenie aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów placówki

b)    współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym w zakresie realizacji zadań statutowych placówki

c)    gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności Pałacu a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy.

d)    wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy placówki

e)    przedstawienie opinii na temat ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego
i mianowanego za okres stażu

f)      udział w pracach komisji konkursowych podczas wyboru dyrektora placówki

g)    opiniowanie podjęcia i prowadzenia w placówce działalności przez stowarzyszenia
i inne organizacje.

 

III. Struktura organizacyjna Rady Rodziców

&3

1.   Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców.

2.   W zebraniach Rady może brać udział Dyrektor z głosem doradczym i inne osoby zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady.

3.   Radę Rodziców tworzy co najmniej 7 przedstawicieli.

4.    Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego sekretarza ,skarbnika oraz komisję rewizyjną.

 

Do uprawnień przewodniczącego Rady Rodziców należy:

reprezentowanie Rady Rodziców

- zwoływanie zgromadzenia w porozumieniu z Dyrektorem placówki

- bieżące kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców

- ścisłe współdziałanie z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną

 

Do uprawnień zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców należy:

- wspomaganie we wszystkich działaniach przewodniczącego

- wykonywanie tych    samych czynności w przypadku nieobecności przewodniczącego

 

Zakres zadań sekretarza Rady Rodziców to:

- pisanie protokołów z zebrań

- prowadzenie korespondencji

- pomoc przewodniczącemu przy organizacji zebrań

- prawidłowe przechowywanie dokumentacji

 

Do zadań skarbnika Rady Rodziców należy prowadzenie całokształtu obsługi kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Zakres zadań Komisji Rewizyjnej jest

- kontrolowanie: realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców, - gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

- przeprowadzanie kontroli finansowej na koniec kadencji i złożenie sprawozdania

 

&4

1.   Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od dnia wyborów do dnia 31 października ostatniego roku kadencji.

 

IV. Tryb podejmowania uchwał

&5

1.    Uchwały podejmuje się większością głosów.

2.    Protokół z każdego posiedzenia jest zapisany w protokolarzu Rady Rodziców opatrzony podpisami osób obecnych.

 

V. Wybory do organów Rady Rodziców

&6

1.     Wybory do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym.

2.     Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.

3.     Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali większość głosów.

4.     Częstotliwość spotkań wynika z potrzeb realizacji zadań - co najmniej 2 razy do roku.

 

VI. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców:

&7

1.     Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:

- z dobrowolnych składek rodziców, z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji i innych źródeł.

2.     Propozycję wysokości składki oraz udzielania ulg i zwolnień uchwala się na początku roku szkolnego.

Wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez rodziców poprzez złożenie podpisu na deklaracji

3.     Środki gromadzone są w kasie i na wydzielonym rachunku bankowym Rady Rodziców Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez upoważnione osoby: tj. przewodniczącego i wybraną osobę

4.     Dokumenty finansowe po akceptacji przewodniczącego i zaksięgowaniu zatwierdza komisja rewizyjna.

5.     Do obsługi finansowo- księgowej środków Rady Rodziców zatrudnia się księgową i kasjerkę.

6.     Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

7.     Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków na rok szkolny. zatwierdzonego przez Zarząd Rady Rodziców.

8.     Środki finansowe zgromadzone przez Radę Rodziców są wykorzystywane przede wszystkim do tworzenia warunków umożliwiających skuteczność pracy dydaktycznej oraz funkcjonowania i rozwoju Pałacu Młodzieży w szczególności do:

·       zakupów materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć

·       zakupów wyposażenia pracowni w meble, tablice itp.

·       zakupów materiałów, sprzętu I usług do bieżących napraw modernizacji pomieszczeń oraz otoczenia dla poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa

·       dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnym na podstawie złożonej i zaakceptowanej „Karty imprezy”

·       nagradzania wyróżniających się uczestników

·       wynagrodzenia dla zatrudnionych ,doraźnych umów cywilnoprawnych”

·       delegacji nauczycieli w celach związanych z procesem dydaktycznym

·       inne przypadki i wnioski rozpatrywane wg potrzeb

·  dofinansowanie wyjazdów uczestników na obozy treningowe oraz przeglądy i konkursy i festiwale

9.     Preliminarz wydatków jest ustalany na podstawie zapotrzebowań sporządzanych na formularzu „Zapotrzebowanie do pracowni” składanych przez nauczycieli w każdym semestrze oraz na podstawie bieżących potrzeb placówki ujętych podczas sporządzania preliminarza. Dopuszcza się urealnienie zaplanowanych przychodów i wydatków w trakcie roku szkolnego.

10.   Złożone zapotrzebowania są opiniowane merytorycznie przez dyrekcję, a następnie akceptowane przez przewodniczącego RR i przekazywane do realizacji.

11.   Bieżące wydatki są realizowane w porozumieniu z dyrektorem placówki.

 

VI. Postanowienia końcowe

&7

1.       Członkowie Zarządu Rady Rodziców nie wywiązujący się z przyjętych na siebie obowiązków mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji przez gremium, które dokonało ich wyboru. Odwołanie dokonuje się poprzez podjęcie uchwały zgodnie z procedurą określoną w rozdziale IV tego regulaminu.

2.       Rada Rodziców posługuje się pieczątkami o treści:

 

Rada Rodziców

przy Pałacu Młodzieży

im. Juliana Tuwima

94-050 Łódź, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86

tel. 42 686-34-45

NIP 725-11-10-824

 

Przewodniczący

Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży

im. J. Tuwima w Łodzi

/ - / Dariusz Rychwalski

 

3.     Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Łódź, dnia 23.06.2015 r.