Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
 

STATUT
Pałacu Młodzieży
imienia Juliana Tuwima
w Łodzi

 

Statut Pałacu Młodzieży imienia Juliana Tuwima w Łodzi opracowany został na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami),Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 52 poz. 466) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59)

 

 

§ 1.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Pałac Młodzieży imienia Juliana Tuwima w Łodzi, zwany dalej Pałacem Młodzieży lub placówką, jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego działającą na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Działania Pałacu Młodzieży mogą mieć zasięg lokalny, miejski, ogólnopolski i międzynarodowy.
 2. Uchwałą Prezydium Rady Narodowej nr 28/266/64 z dnia 12 sierpnia 1964 roku Młodzieżowy Dom Kultury imienia Juliana Tuwima został przekształcony w Pałac Młodzieży imienia Juliana Tuwima.
 3. Pałac Młodzieży imienia Juliana Tuwima w Łodzi może używać nazwy w skrócie: Pałac Młodzieży im. J. Tuwima.
 4. Pałac Młodzieży im. J. Tuwima mieści się w Łodzi przy al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego nr 86.
 5. Placówka może powoływać swoje filie.
 6. Pałac Młodzieży może prowadzić zajęcia w szkołach i innych placówkach, a także w lokalach udostępnionych przez instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, jeśli obiekty te, zapewniają funkcjonalność pomieszczeń oraz odpowiadają wymaganiom higieniczno-sanitarnym, bhp i p.poż.
 7. Statut niniejszy obowiązuje wszystkich pracowników, uczestników zajęć i ich rodziców/ opiekunów prawnych oraz wolontariuszy.
 8. Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Łódź na prawach powiatu, zaś nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 

 

§ 2.

 

CELE I ZADANIA

 

1. Cele działalności Pałacu Młodzieży: 

 

 1. Kształtowanie i rozwijanie uzdolnień oraz pogłębianie wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Poszukiwanie, realizowanie i upowszechnianie form wychowania dla demokracji.
 3. Szeroko pojęta edukacja kulturalna.
 4. Szeroko pojmowana edukacja patriotyczna i obywatelska.
 5. Integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, a także z osobami niepełnosprawnymi.
 6. Wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych wychowawczo, zagrożonych patologiami społecznymi i ubóstwem oraz osób niepełnosprawnych.
 7. Aktywizacja kulturalna i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.
 8. Tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego spędzania czasu wolnego.
 9. Kształtowanie szacunku dla środowiska naturalnego.
 10. Kształtowanie postawy tolerancji i wzajemnego poszanowania.
 11. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych oraz potrzeb uczestników.
 12. Propagowanie idei wolontariatu.
 13. Chronienie uczestników korzystających z Internetu na terenie placówki przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zainstalowanie i aktualizację oprogramowania zabezpieczającego.

 

 

2. Zadania Pałacu Młodzieży:

 

 1. Rozwijanie różnorodnych zainteresowań oraz uzdolnień artystycznych uczestników.
 2. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne.
 3. Wspomaganie funkcji opiekuńczej i wychowawczej rodziny oraz szkoły.
 4. Stwarzanie warunków do rozwoju młodzieży w różnych dziedzinach nauki, kultury, sztuki, techniki i sportu.
 5. Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych.
 6. Stwarzanie warunków do podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijania i kształtowania nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawiania wybranych dyscyplin sportowych, a także organizowanie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu wychowanków.
 7. Inspirowanie amatorskiego ruchu artystycznego, naukowego i sportowego.

 

 

3. Sposoby realizacji zadań: 

 

 1. Organizowanie form wypoczynku z uwzględnieniem potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych placówki.
 2. Organizowanie imprez, konkursów, przeglądów, wystaw, pokazów, zawodów, turniejów itp.o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 3. Uczestnictwo w konkursach, przeglądach, olimpiadach, zawodach, turniejach itp.
 4. Prowadzenie praktyk studenckich.
 5. Tworzenie i realizacja różnego rodzaju projektów.
 6. Organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji.
 7. Wymiana doświadczeń i współpraca z pokrewnymi placówkami, instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu pozyskanie funduszy na potrzeby statutowe.
 9. Realizacja międzynarodowych projektów wymiany młodzieży.
 10. Prowadzenie zajęć sportowych w ramach sportu kwalifikowanego i ewentualne przygotowanie do wyczynu sportowego.
 11. Prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi, także integracyjnych.
 12. Prowadzenie zajęć dla dorosłych, jako formy wsparcia działań na rzecz dzieci i młodzieży.

 

4. Formy współpracy placówki z rodzinami wychowanków, szkołami, innymi instytucjami
i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym: 

 

 1. Informowanie o wszelkich działaniach podejmowanych przez placówkę.
 2. Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonej działalności.
 3. Tworzenie i realizacja wspólnych projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, sportowym i rekreacyjnym.
 4. Bezpośrednie zaangażowanie ww. partnerów w działalność placówki.
 5. W placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

 

 

§ 3.

 

ORGANY PAŁACU MŁODZIEŻY

1.Organami placówki są:

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców


2. Obowiązki i kompetencje Dyrektora

 

 1. Kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny (z zastrzeżeniem art.36 ust.2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku wraz z późniejszymi zmianami).
 3.  Sprawuje opiekę nad uczestnikami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.
 5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.
  a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.
 6. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 7. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 8. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 9. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników placówki.
 10. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom placówki.
 11. Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.
 12. Dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników.
 13. Stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie działalności placówki.

 

 

3. Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej:

 

 1. Zatwierdza plany pracy Pałacu Młodzieży.
 2. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Pałacu Młodzieży.
 3. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w Pałacu Młodzieży.
 4. Uchwala Statut Pałacu Młodzieży oraz wnioskuje o dokonanie w nim zmian.
 5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  a) organizację pracy Pałacu Młodzieży (w tym tygodniowy rozkład zajęć),
  b) projekt planu finansowego placówki,
  c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  d) propozycje Dyrektora Pałacu Młodzieży w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zadań w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 6. Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki, jej dyrektora, wicedyrektora lub innego nauczyciela.
 7. Dyrektor Pałacu Młodzieży wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 8. Rada Pedagogiczna może występować do upoważnionego organu z wnioskiem o odwołanie Dyrektora albo do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej Pałacu Młodzieży, w tym o odwołanie wicedyrektora.
 9. W przypadkach określonych w punkcie poprzednim organ uprawniony do odwołania Dyrektora albo Dyrektor, są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół z zebrania powinien być podpisany przez protokolanta i przewodniczącego Rady.
 12. Do treści protokołu powinna być załączona lista obecnych na zebraniu członków Rady Pedagogicznej i osób zaproszonych.
 13. Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo wglądu do protokołu i wniesienia ewentualnych uwag, co do jego treści, które powinny być przedłożone na następnym zebraniu Rady, przed głosowaniem o przyjęcie protokołu.
 14. Głosowanie w sprawach osobowych odbywa się tajnie.
 15. W przypadku głosowania tajnego, Rada Pedagogiczna powołuje komisję skrutacyjną w głosowaniu jawnym.
 16. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczestników, ich rodziców/prawnych opiekunów, a także nauczycieli oraz innych pracowników Pałacu Młodzieży.
 17. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Pałacu Młodzieży.
 18. Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy placówki.

 


4. Zadania i kompetencje Rady Rodziców: 

 

 1. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Pałacu Młodzieży.
 2. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców/opiekunów prawnych uczestników.
 3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.
 4. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców/opiekunów prawnych oraz innych źródeł. 
 5. Działalność Rady Rodziców polega na:
  a) udzielaniu pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy placówki,
  b) współudziale w realizacji zadań placówki,
  c) współpracy ze środowiskiem lokalnym,
  d) współpracy w zakresie planowania i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  e) współudziale w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy,
  f) wzbogacaniu ceremoniału i zwyczajów placówki zgodnie z tradycją środowiska i regionu,
  g) pomocy placówce w organizacji wypoczynku w czasie ferii.
 6. Wykreślony
 7. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, uchwala Program wychowawczy i Program profilaktyki placówki.
 8. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora placówki.
 9. Rada Rodziców opiniuje wnioski o nadanie nauczycielom stopni awansu zawodowego.

 

 

5. Zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi:


 

 1. Dyrektor placówki wybierany jest na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 3. Radę Rodziców tworzą rodzice/opiekunowie prawni aktualnych uczestników Pałacu Młodzieży, wybrani na zebraniu delegatów, zgodnie z regulaminem Rady Rodziców.
 4. Wszystkie organy placówki zgodnie współpracują ze sobą w ramach swoich kompetencji celem sprawnego prowadzenia działalności placówki. Spory pomiędzy organami są rozwiązywane w drodze negocjacji, z poszanowaniem racji każdej ze stron oraz w oparciu o zasady współżycia społecznego. W przypadku braku porozumienia ostateczne rozstrzygnięcie wewnątrz placówki podejmuje Rada Pedagogiczna.

 

 

§ 4.

 

1.  ORGANIZACJA PLACÓWKI

 

 1. Placówką kieruje Dyrektor, który jednocześnie reprezentuje pracodawcę wobec zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.
 2. W placówce istnieje stanowisko wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje dyrektor, na podstawie odrębnych przepisów. Dopuszcza się utworzenie więcej niż jednego stanowiska wicedyrektora w zależności od potrzeb i możliwości finansowych placówki. Dyrektor tworzy stanowiska kierowników, koordynatorów działów i pracowni zgodnie ze strukturą organizacyjną.
 3. Wewnętrzną strukturę organizacyjną stanowią aktywności programowe oraz komórki administracji i obsługi.
 4. Strukturę służbowej podległości i zależności komórek placówki oraz wewnętrzną strukturę aktywności programowych oraz jednostek administracji i obsługi ustala dyrektor Pałacu Młodzieży, po zasięgnięciu opinii zespołu kierowniczego placówki.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną Pałacu Młodzieży jest stała forma zajęć (grupa, koło, sekcja, klub, zespół lub inne) ujęta w stałym, tygodniowym planie zajęć.
 6. Liczba uczestników w grupie zajęć nie może być mniejsza niż 12 osób, jednak nie może być większa niż 25 osób. W przypadku młodzieży szczególnie utalentowanej lub realizującej program o wąskiej specjalizacji dopuszcza się mniejszą liczbę uczestników. Każdy taki przypadek wymaga akceptacji organu prowadzącego placówkę.
 7. W zależności od potrzeb mogą być tworzone pracownie i działy.
 8. Zajęcia o charakterze okazjonalnym lub masowym np. imprezy, koncerty, konfrontacje, konkursy, przeglądy, wycieczki itp. są organizowane przez sekcję imprez oraz mogą być organizowane przez nauczycieli pod nadzorem kierowników i koordynatorów działów.
 9. W Pałacu Młodzieży funkcjonują: Biblioteka, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, w oparciu o odrębne zasady. Dopuszcza się również funkcjonowanie innych podmiotów działających w ramach struktury organizacyjnej placówki i zgodnie z jej statutem.
 10. Tygodniowy wymiar godzin w stałych formach zajęć wynosi 2 godziny. Godzina zajęć w stałej formie wynosi 45 min. W uzasadnionych specyfiką koła przypadkach, dopuszcza się inny wymiar godzin oraz rozliczenie czasu pracy w skali miesiąca lub semestru.
 11. W Pałacu Młodzieży działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele, przewodniczącym jest Dyrektor Pałacu.
 12. Rada Pedagogiczna Pałacu Młodzieży wykonuje swoje zadania na podstawie regulaminu, a kompetencje jej regulują właściwe przepisy ustawy o systemie oświaty.
 13. W Pałacu Młodzieży może działać Rada Rodziców, której tryb pracy określają odrębne przepisy.
 14. W Pałacu Młodzieży działa zespół kierowniczy. W skład zespołu kierowniczego wchodzą: wicedyrektor lub wicedyrektorzy, kierownicy, główny księgowy, przedstawiciele związków zawodowych działających w placówce, kierownik gospodarczy i inne osoby w miarę potrzeby. Przewodniczącym zespołu jest Dyrektor.
 15. Pałac Młodzieży może prowadzić działalność w czasie całego roku szkolnego.
 16. Czas pracy placówki (dni, godziny pracy, okresy przerw, zakres i czas pracy w okresie ferii zimowych i letnich) ustala Dyrektor po konsultacji z organem prowadzącym placówkę.
 17. Zajęcia w formach stałych odbywają się w dni robocze oraz soboty. Zajęcia okazjonalne i masowe mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.
 18. Pałac Młodzieży opracowuje własne programy i plany pracy.
 19. Szczegółową organizację zajęć na każdy rok szkolny określa struktura organizacyjna opracowana przez Dyrektora, a zatwierdzona przez organ prowadzący.
 20. Nauczyciel obowiązany jest prowadzić dziennik zajęć dla każdej grupy.
 21. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej odpowiedzialny jest bezpośrednio nauczyciel.

 

 


 

2. ORGANIZACJA PRACY

 

 1. Pracą Pałacu Młodzieży kieruje Dyrektor przy udziale Rady Pedagogicznej z zachowaniem jej uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty.
 2. Dyrektor powołuje wicedyrektora lub wicedyrektorów, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz akceptacji organu prowadzącego, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
 3. Kierowników i koordynatorów działów powołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii zespołu kierowniczego.
 4. Szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności wicedyrektorów, kierowników oraz innych pracowników ustala Dyrektor.
 5. Zajęcia dydaktyczno–wychowawcze z uczestnikami Pałacu Młodzieży prowadzą nauczyciele; w uzasadnionych przypadkach zajęcia prowadzą inni specjaliści – wszyscy oni są odpowiedzialni, za jakość i wyniki pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczestników.
 6. Działalność Pałacu Młodzieży może być uzupełniona świadczeniami wolontariuszy podlegających odrębnym przepisom.
 7. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi odpowiadają materialnie za powierzony im sprzęt, środki dydaktyczne i materiały oraz za przestrzeganie zasad bhp i p.poż.
 8. Nauczyciel w swojej pracy kieruje się zasadami rzetelności i uczciwości wobec uczestników. Stale dba o wysoki poziom prowadzonych zajęć, podnosi kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. Nauczyciel jest odpowiedzialny za nabór i frekwencję uczestników oraz za współpracę z domem rodzinnym i szkołą. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczestników, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej.
 9. Zajęcia dydaktyczno–wychowawcze, bez względu na formę, muszą być realizowane wg opracowanych odpowiednio (rodzaj grupy, wiek) programów, które powinny uwzględniać realizację następujących zadań:
  a) kształtować, ujawniać i rozwijać zainteresowania oraz uzdolnienia artystyczne, naukowe, techniczne, sportowe,
  b) służyć pogłębianiu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności i talentów,
  c) stwarzać warunki do rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w różnych dziedzinach.
 10. Dyrektor Pałacu Młodzieży oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze sprawują nadzór pedagogiczny (z zastrzeżeniem art.36 ust.2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku wraz z późniejszymi zmianami) w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówce oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i dydaktycznych.
 11. Szczegółowy zakres nadzoru pedagogicznego określają stosowne przepisy.
 12. Dokumentacja Pałacu Młodzieży jest prowadzona, gromadzona i przechowywana zgodnie obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 5.

 

OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW PAŁACU MŁODZIEŻY

 

1. Obowiązki i kompetencje wicedyrektora: 

 

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w placówce.
 2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością wyznaczonych działów, ukierunkowanie ich pracy oraz kontrola realizacji zadań.
 3. Opiniowanie w sprawach nagradzania i awansowania pracowników.
 4. Obserwacja i hospitowanie zajęć dydaktycznych.
 5. Kompletowanie dokumentacji pedagogicznej.
 6. Współpraca ze środowiskiem kulturalnym, oświatowym, naukowym, artystycznym, sportowym oraz innymi organizacjami lokalnymi, miejskimi, wojewódzkimi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi.
 7. Organizacja i koordynacja działalności placówki w zakresie organizacji imprez o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 8. Działania w zakresie promocji oraz rozpowszechniania informacji o placówce.
 9. Organizacja i koordynacja działalności placówki w zakresie organizacji wszelkich form wypoczynku.
 10. Szczegółowy podział obowiązków wicedyrektora określa corocznie Dyrektor placówki.
 11. Dyrektor placówki może rozszerzyć kompetencje wicedyrektora w drodze imiennego upoważnienia.

 

 

2. Zadania nauczycieli: 

 

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczestników, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej uczestnika
 2. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z uczestnikami i jest odpowiedzialny, za jakość i wyniki pracy oraz bezpie