Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” jest organizacja pozarządową z wieloletnim stażem, działa od 2003 roku. Ma swoją siedzibę w łódzkim Pałacu Młodzieży, prowadzi projekty o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. Większość swoich działań kieruje do dzieci, młodzieży, nauczycieli, a ostatnio także do seniorów.


Członkami Stowarzyszenia i zarazem wolontariuszami, podejmującymi działania w różnych dziedzinach są: pedagodzy, pracownicy naukowi wyższych uczelni, animatorzy i twórcy kultury. Prezesem stowarzyszenia jest profesor Ewelina Nurczyńska-Fidelska – historyk filmu, prekursorka edukacji filmowej, animatorka i konsultantka wielu ogólnopolskich przedsięwzięć filmowych. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie współpracują z UMŁ, zasiadając jako eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych.


Do 2015 roku Stowarzyszenie przeprowadziło przeszło 80 projektów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, wychowawczych i społecznych. Realizowane były przy wsparciu finansowym m.in.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiego Instytut Sztuki Filmowej oraz w partnerstwie z: Filmoteką Narodową, Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych, Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem w Warszawie, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, Szkołą Filmową w Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Muzeum Kinematografii, Muzeum Fabryki, Se-Ma-Forem.


Do najważniejszych projektów prowadzonych przez „Venae Artis” należą: 


Ogólnopolskie Fora Dyskusyjne „Dziecko – Książka – Edukacja – Wychowanie”, „Dziecko – Teatr – Edukacja – Wychowanie” – poświęcone zagadnieniom wpływu mediów na młodego odbiorcę. Imprezy te są okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na wybrany temat przez różne środowiska – od artystów, po teoretyków, lekarzy, filozofów.


Podobną funkcję – edukacyjną, ale i integrującą różne środowiska wokół problemu edukacji filmowej młodego pokolenia – pełnią coroczne Ogólnopolskie Konferencje Filmoznawcze, odbywające się w pałacu w Radziejowicach (wcześniej w Borkach). Impreza ta miała już 24 edycje, a na bieżący rok planowana jest 25., jubileuszowa.


Do ciekawych inicjatyw należały projekty: „Z miasta Łodzi…”, „Film mojego życia”, „Mistrzowie o mistrzach” - cykle spotkań z „gorącymi” nazwiskami polskiego kina, także z tymi, które swój los związały z naszym miastem, czy przedsięwzięcia integrujące wiedzę o filmie i fotografii z tradycją kulturową i historią naszego kraju, jak „Czas, bryła, obraz – architektura przestrzeni w filmie i na fotografii”, „Portrety zatrzymanego czasu”, „Filmowa mapa pokoleń”.


Stowarzyszenie stale prowadzi warsztaty filmoznawcze i realizatorskie dla młodzieży i nauczycieli, pomagające w zrozumieniu i przyswojeniu wiedzy filmowej, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Wiele projektów o tej tematyce odbywa się pod patronatem Szkoły Filmowej w Łodzi.


Stowarzyszenie, wspólnie z Filmoteką Narodową w Warszawie oraz we współpracy z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej, Pałacem Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, jest wydawcą cenionego portalu edukacyjnego www.edukacjafilmowa.pl.


Innym nurtem działań Stowarzyszenia jest profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez propozycje artystyczno-terapeutyczne. Do projektów tego typu należą cykl warsztatów twórczych z dziedziny sztuk plastycznych „Ocal swoje piękno”, „Maska – moja wewnętrzna twarz” oraz warsztaty taneczne „Mój wybór – taniec”. 


Osobny nurt działań Stowarzyszenie stanowią projekty realizowane na rzecz seniorów (3 edycje Akademii Seniora) oraz angażujące wolontariuszy, np. „Festiwal wolontariatu”.


Częścią Stowarzyszenia jest utworzony w 2007 roku Klub Żeglarski „OPTY”. Działalność klubowa łączy tradycyjne formy szkoleń żeglarskich, rejsów, obozów z propozycjami kulturalnymi i wychowawczymi, adresowanymi również do osób niepełnosprawnych i środowisk zagrożonych marginalizacją. Dzięki wsparciu uzyskanemu z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz od sponsorów prywatnych, został zakupiony jacht śródlądowy z przystosowaniami do żeglugi osób niepełnosprawnych.Ze statutu Stowarzyszenia


Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:


1. Inicjowanie i wspieranie projektów propagujących wychowanie w kulturze, wartości proeuropejskie, zdrowy styl życia i ochronę środowiska naturalnego.
2. Podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie możliwości rozwoju kulturalnego, naukowego i duchowego dzieci, młodzieży: szkolnej i akademickiej oraz osób dorosłych.
3. Poszukiwanie optymalnych form współpracy z ośrodkami o podobnym charakterze w kraju i za granicą. 
4. Inicjowanie działań służących: integracji europejskiej, demokracji, tolerancji, poszanowaniu praw człowieka, wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży: szkolnej i akademickiej oraz wspieraniu dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych.
5. Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
6. Podejmowanie działań z zakresu:
– profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
– przeciwdziałania narkomanii,
– zapobiegania i przeciwdziałania innym uzależnieniom,
– pomocy społecznej,
– aktywności i mobilności osób starszych,
– zapobiegania patologiom społecznym,
– ochrony dziedzictwa regionalnego i narodowego,
– kultury fizycznej i sportu,
– ekologii,
– turystyki.
7. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Podejmowanie działań na rzecz: równego statusu kobiet i mężczyzn,
– wyrównywania szans ludności z obszarów wiejskich i miejskich,
– mniejszości narodowych.
9. Podejmowanie działań prorodzinnych.
10. Promowanie edukacji nieformalnej.
11. Animowanie inicjatyw obywatelskich oraz działań promujących postawy patriotyczne.
12. Podejmowanie inicjatyw kulturalnych.


Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się przez:


1. Inspirowanie i wspieranie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej, artystycznej, wychowawczej, ekologicznej, proeuropejskiej, prospołecznej, prozdrowotnej.
2. Inicjowanie działalności wydawniczej.
3. Udzielanie pomocy placówkom i organizacjom podejmującym inicjatywy prokulturalne, proedukacyjne, proeuropejskie, proekologiczne, prospołeczne.
4. Promowanie nowoczesnych metod wychowania i kształcenia.
5. Organizowanie: kursów, seminariów, konferencji, konkursów, badań naukowych, imprez artystycznych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych, także w wymiarze międzynarodowym, zgodnie z celami Stowarzyszenia.
6. Współudział w programowaniu działalności edukacyjnej, wychowawczej, naukowej, kulturalnej, prospołecznej, prozdrowotnej, ekologicznej, integracyjnej.
7. Doskonalenie bazy do realizacji celów statutowych.
8. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.
9. Współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.
10. Poradnictwo i konsultacje.