Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia


Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” jest organizacją pozarządową z wieloletnim stażem, działa od 2003 roku. Ma swoją siedzibę w łódzkim Pałacu Młodzieży, prowadzi projekty o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. Większość swoich działań kieruje do dzieci, młodzieży i nauczycieli, a także do edukatorów filmowych.

 

Członkami Stowarzyszenia i zarazem wolontariuszami, podejmującymi działania w różnych dziedzinach są: pedagodzy, pracownicy naukowi wyższych uczelni, animatorzy i twórcy kultury. Prezesem stowarzyszenia jest profesor Piotr Sitarski (http://filmoznawstwo.uni.lodz.pl/o-zakladzie/pracownicy/piotr-sitarski/bio). Członkowie Stowarzyszenia aktywnie współpracują z Urzędem Miasta Łodzi, zasiadając jako eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych, a także będąc członkami Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury.

 

Do 2019 roku Stowarzyszenie przeprowadziło przeszło 110 projektów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, wychowawczych i społecznych. Realizowane były przy wsparciu finansowym m.in.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiego Instytut Sztuki Filmowej oraz w partnerstwie z: Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych, Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem w Warszawie, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, Szkołą Filmową w Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Muzeum Kinematografii, Muzeum Fabryki.

 

Do najważniejszych projektów prowadzonych przez „Venae Artis” należą:

 

Ogólnopolskie Fora Dyskusyjne „Dziecko – Książka – Edukacja – Wychowanie”, „Dziecko – Teatr – Edukacja – Wychowanie” – poświęcone zagadnieniom wpływu mediów na młodego odbiorcę. Imprezy te są okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na wybrany temat przez różne środowiska – od artystów, po teoretyków, lekarzy, filozofów.

 

Podobną funkcję – edukacyjną, ale i integrującą różne środowiska wokół problemu edukacji filmowej młodego pokolenia – pełnią coroczne Ogólnopolskie Konferencje Filmoznawcze, odbywające się w pałacu w Radziejowicach (wcześniej w Borkach). Impreza ta miała już 28 edycji i cieszy się ogromnym zainteresowaniem w środowisku edukatorów filmowych, należąc do największych tego typu spotkań w kraju.

 

Do ciekawych inicjatyw zaliczyć można projekty: „Z miasta Łodzi…”, – cykle spotkań z „gorącymi” nazwiskami polskiego kina, także z tymi, które swój los związały z naszym miastem, czy przedsięwzięcia integrujące wiedzę o filmie i fotografii z tradycją kulturową i historią naszego kraju, jak „Czas, bryła, obraz – architektura przestrzeni w filmie i na fotografii”, „Portrety zatrzymanego czasu”, „Filmowa mapa pokoleń”.

 

Stowarzyszenie stale prowadzi warsztaty filmoznawcze i realizatorskie dla młodzieży i nauczycieli, pomagające w zrozumieniu i przyswojeniu wiedzy filmowej, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Wiele projektów o tej tematyce odbywa się pod patronatem i przy współpracy Szkoły Filmowej w Łodzi. Ciekawą propozycją są coroczne spotkania młodzieży zainteresowanej filmem pod nazwą „Filmowe Pojedynki”. Impreza ta miała już 12 edycji.

 

Do istotnych projektów organizacji należy działalność wydawnicza dotycząca publikacji metodycznych i popularyzatorskich z zakresu wiedzy o filmie i mediach. Do tej pory ukazało się 9 tomików „Zoomu – kina w zbliżeniu” oraz „Filmowe małe ojczyzny”, „Filmowe fale historii”, w przygotowaniu, wspólnie z WCIESEM i Miastem Stołecznym Warszawą, są „Warszawskie fale historii”. Z inicjatywy stowarzyszenia, dzięki współfinansowaniu przez Miasto Łódź, w 2017 r. został wydany unikalny „Elementarz młodego kinomana” autorstwa dr Jadwigi Mostowskiej.

 

Stowarzyszenie, wspólnie z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym w Warszawie oraz we współpracy z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej, Pałacem Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, jest wydawcą cenionego portalu edukacyjnego www.edukacjafilmowa.pl.

 

Innym nurtem działań Stowarzyszenia jest profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez propozycje artystyczno-terapeutyczne. Do projektów tego typu należą cykl warsztatów twórczych z dziedziny sztuk plastycznych „Ocal swoje piękno”, „Maska – moja wewnętrzna twarz” oraz warsztaty taneczne „Mój wybór – taniec”.

 

Osobny nurt działań Stowarzyszenie stanowią projekty realizowane na rzecz seniorów (3 edycje Akademii Seniora) oraz angażujące wolontariuszy, np. „Festiwal wolontariatu”.

 

Przez wiele lat częścią Stowarzyszenia był utworzony w 2007 roku Klub Żeglarski „OPTY” prowadzący działalność rekreacyjną, turystyczną i sportową także na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Ze statutu Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

1. Inicjowanie i wspieranie projektów propagujących wychowanie w kulturze, wartości proeuropejskie, zdrowy styl życia i ochronę środowiska naturalnego.

2. Podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie możliwości rozwoju kulturalnego, naukowego i duchowego dzieci, młodzieży: szkolnej i akademickiej oraz osób dorosłych.

3. Poszukiwanie optymalnych form współpracy z ośrodkami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.

4. Inicjowanie działań służących: integracji europejskiej, demokracji, tolerancji, poszanowaniu praw człowieka, wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży: szkolnej i akademickiej oraz wspieraniu dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych.

5. Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

6. Podejmowanie działań z zakresu:

– profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

– przeciwdziałania narkomanii,

– zapobiegania i przeciwdziałania innym uzależnieniom,

– pomocy społecznej,

– aktywności i mobilności osób starszych,

– zapobiegania patologiom społecznym,

– ochrony dziedzictwa regionalnego i narodowego,

– kultury fizycznej i sportu,

– ekologii,

– turystyki.

7. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

8. Podejmowanie działań na rzecz: równego statusu kobiet i mężczyzn,

– wyrównywania szans ludności z obszarów wiejskich i miejskich,

– mniejszości narodowych.

9. Podejmowanie działań prorodzinnych.

10. Promowanie edukacji nieformalnej.

11. Animowanie inicjatyw obywatelskich oraz działań promujących postawy patriotyczne.

12. Podejmowanie inicjatyw kulturalnych.

Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się przez:

1. Inspirowanie i wspieranie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej, artystycznej, wychowawczej, ekologicznej, proeuropejskiej, prospołecznej, prozdrowotnej.

2. Inicjowanie działalności wydawniczej.

3. Udzielanie pomocy placówkom i organizacjom podejmującym inicjatywy prokulturalne, proedukacyjne, proeuropejskie, proekologiczne, prospołeczne.

4. Promowanie nowoczesnych metod wychowania i kształcenia.

5. Organizowanie: kursów, seminariów, konferencji, konkursów, badań naukowych, imprez artystycznych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych, także w wymiarze międzynarodowym, zgodnie z celami Stowarzyszenia.

6. Współudział w programowaniu działalności edukacyjnej, wychowawczej, naukowej, kulturalnej, prospołecznej, prozdrowotnej, ekologicznej, integracyjnej.

7. Doskonalenie bazy do realizacji celów statutowych.

8. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.

9. Współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.

10. Poradnictwo i konsultacje.